Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ- Обавеза Синдикалних организација на доношење Плана Мера у смислу Закона о родној равноправности

Дана 20.04.2021. године Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о родној равноправности и Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације. Оба закона објављена су у Службеном гласнику РС број 52 од дана 24.05.2021. године, a ступили су на снагу 01.06.2021. године. Даном ступања на снагу Закона о родној равноправности престаје да важи Закон о равноправности полова (Службени гласник РС број 104/09). Наведени закони донети су ради усклађивања законодавства Републике Србије са релевантним прописима Европске уније, потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним стандардима и одредбама релевантних директива Европске уније, а садрже и одредбе које се, између осталог, односе и на синдикалне организације.

Sindikatzsz - logo

Једна од основних обавеза Синдикалне организације је да  на сваке четири године доносе план деловања (члан 48. Закона о родној равноправности) који садржи посебне мере за подстицање и унапређивање родне равноправности и уравнотежене заступљености полова у својим органима и обезбеђивање активног учешћа мање заступљеног пола у саставу и раду тих органа. Поред ове обавезе предвиђена је и обавеза подношења извештаја са подацима о броју жена и мушкараца у органима управљања, органима надзора и њиховим телима и да их достављају Министарству након сваког редовног или ванредног избора, односно именовања, као и на захтев Министарства. Ова обавеза утврђена је чланом 66. Закона о родној равноправности. 

Depositphotos_photo_by_Syda_Production

Стручна служба Синдиката је припремила за све Синдикалне организације НАЦРТ ПЛАНА МЕРА које синдикалне организације морају да прилагоде својој организацији и својим потребама.  Оно што је јако важно је да се овај План мера усвоји најкасније до 01.01.2022.г (члан 74.) и да се Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог редовно извештава о наведеним променама. Поводом примене овог закона још увек нису донети потребни подзаконски акти односно обрасци предвиђени законом у вези евидентирања и извештавања о релевантним подацима. 

ПРЕУЗМИТЕ: 

ЗАКОН О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

НАЦРТ ПЛАНА МЕРА Синдикалне организације по Закону о родној правноправности