Вести

ВЛАДА Републике Србије утврдила нове основице за обрачун и исплату зарада у социјалној заштити од 01.01.2023.године

Sindikatzsz - logo

У складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/2001, 62/2006 (др. закон), 63/2006 (испр. др. закона), 116/2008 (др. закони), 92/2011, 99/2011 (др. закон), 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016 (др. закон) и 113/2017 (др. закони)), Влада Републике Србије донела је закључке којима се утврђују основице за обрачун и исплату плата, и то за: запослене у јавним службама чији је оснивач Република Србија,запослене у јавним службама чији је оснивач локална самоуправа, изабрана, постављена лица и запослене у органима и службама локалне самоуправе, запослене у организацијама обавезног социјалног осигурања и запослене у Централном регистру обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО).

У социјалној заштити почевши од 01.01.2023. године  утврђене су следеће основице за обрачун плата: 

– за доктора медицине, доктора стоматологије/доктора денталне медицине, магистра фармације и магистра фармације – медицинском биохемичару 4.740,44 динара 

– за медицинску сестру, здравственог техничара, 4.955,92 динара 

– за неговатељице 4.697,34 динара

– за остале запослене 4.270,30 динара 

Закључак Владе РС о новим основицама за исплату зарада од 29.12.2022.г

Синдикат ће наставити да инсистира на утврђивању ЈЕДИНСТВЕНЕ ЦЕНЕ РАДА.  Утврђивањем јединствене цене рада и корекцијама коефицијената отклониле би се неједнакости у третману радника по врстама послова које обављају све како би се на прави начин вредновали не само врста посла, већ и степен захтеване стручне спреме као и ниво овлашћења и одговорности. 

Depositphotos_photo_by_Syda_Production