УСТАВ РС, ЗАКОНИ и ПКУ

На овој страници можете преузети следећа документа:

Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији

1. УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2. Закон о раду

3. Закон о социјалној заштити

4. Закон о јавним службама

5. Закон о запосленима у јавним службама

6. Закон о друштвеној бризи о деци

7. Закон о пензијском и инвалидском осигурању

8. Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

9. Закон о заштити узбуњивача

10. Закон о запошљавању странаца

11. Закон о заштити података о личности

12. Закон о задужбинама и фондацијама

13. Закон о забрани дискриминације

14. Закон о Заштитнику грађана

15. Закон о здравственој заштити

16. Закон о инспекцијском надзору

17. Закон о Влади

18. Закон о министарствима

19. Закон о ванпарничном поступку

20. Закон о државним службеницима

21. Закон о електронским комуникацијама

22. Закон о заштити становништва од заразних болести

23. Закон о мирном решавању радних спорова

24. Закон о општем управном поступку

25. Закон о платама у државним органима и јавним службама

26. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

27. Закон о републичким административним таксама

28. Закон о систему плата запослених у јавном сектору

29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

30. Закон о службеној употреби језика и писама

31. Закон о Социјално-економском савету

32. Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

33. Закон о удружењима

34. Закон о управним споровима

35. Закон о финансијској подршци породици са децом

36. Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања