Вести

ПРЕДЛОГ НОВОГ СТАТУТА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ РС

Овим саопштењем позивају се сви чланови синдиката да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на Предлог новог Статута синдиката заослених у социјалној заштити РС. Предлог новог Статута базирао се на неколико основних идеја: смањење органа Синдиката са јасно дефинисаним условима за избор чланова у органе, а пре свега у Надзорни одбор и Статутарну комисију, редефинисање улоге Повереника, прецизирање овлашћења Надзорног одбора у вези синдикалног предузећа у циљу обезбеђивања веће финансијске контроле, прецизније дефинисање надлежности председника пододбора и редефинисање свих осталих одредби које су стварале тешкоће у практичној примени. Sindikatzsz - logo

Овим желимо да обезбедимо учешће свих заинтересованих чланова синдиката у креирању овог документа. Синдикат ће предлог Статута унапређивати до коначног текста предлога и кроз органе Синдиката- Републички одбор, Пододборе, Стаутарну комисију и Надзорни одбор.

Рок за достављање кометара је 10.02.2021. године.

Коментаре можете достављати на мејл синдиката sindikatzsz@sindikatzsz.org.rs.

ПРЕДЛОГ СТАТУТА Синдиката запослених у социјалној заштити РС