Вести

Дана 12.02.2021.г ВЛАДА РС усвојила нову ПРЕПОРУКУ послодавцима о коришћењу годишњег одмора запослених за 2019.г и 2020.г

Дана 12.02.2021.године Влада РС донела је Закључак бр. 05 број 131-1206/2021 који је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 11/2021 којим се послодавцима препоручује нови начин организације кришћења годишњих одмора за запослене. Ова препорука односи се на запослене који ниси искористили припадајући одмор у 2020.г што због природе посла у ванредним околностима услед епидемије заразне болести COVID-19 или због привремене спречености за рад услед обољења од заразне болести COVID-19 или због одређивања изолације/кућне изолације у складу са законом, да се запосленима омогуће да тај одмор започну и искористе у 2021. години или да први део у трајању од најмање две радне недеље непрекидно искористе закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2022. године. Sindikatzsz - logo

Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије да запосленима који нису искористили део годишњег одмора из 2019. године до краја текуће године да се омогуће да тај део годишњег одмора искористе најкасније до 30. јуна 2021. године, а пре коришћења припадајућег годишњег одмора за 2020. годину.

Иако препорука која није правно обавезујућа за послодавце Синдикат сматра да се иста мора у пуном обиму применити у систему социјалне заштите имајући у виду све околности под којим је систем функционисао и под којим условима су радници радили, а што се и делом одразило на немогућност да запослени користе припадајући годишњи одмор.

Zakljucak Vlade (05 broj 131-1206_2021)