Вести

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА

ЗАКОНОМ о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 103/2015 од 14.12.2015. године, 72/2019 и 149/2020 а ступио је на снагу 15.12.2015.г) одређено је да се запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите као и неговатељицама у установама социјалне заштите, основица за обрачун и исплату плата увећава за 10% и тако утврђена основица повећаће се за 5%, почевши од плате за децембар 2020. године.

За остале запослене код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, плате се повећавају за 3,5%, почвши од плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. године.

Висина основице за обрачун зарада биће одређена посебним Закључком Владе РС на основу које ће се анексирати уговори о раду запослених у складу са горе наведеним изменама.

Sindikatzsz - logo