Вести

ВЛАДА РС ИЗВРШИЛА ИСПРАВКУ ЗАКЉУЧКА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИМА У СИСТЕМУ СОЦ. ЗАШТИТЕ

Влада Републике Србије новим Закључком 05 број 121-605/2019 од 24.01.2019. године извршила је исправку раније донетог закључка 05 бр. 121-164/2019 од дана 16.01.2019.  године којим су утврђене основице за обрачун и исплату плата запосленима, а којим су обухваћени и запослени у  установама социјалне заштите у Републици Србији којима је оснивач локална самоуправа.  На основу исправљеног закључка основица за обрачун зарада за запослене у систему социјалне заштите износи 3.070,91 динара без обзира да ли се ради о запосленима у установама које оснива Република Србија или се ради о установама социјалне заштите које оснива локална самоуправа. Овом исправком одредбе Закључка усклађене су са одредбама члана 7. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС бр. 95/2018) у коме је одређено да се плате запослених у „установама социјалне заштите“ увећавају за 9 %, а да се повећање врши почев од плата за месец јануар 2019. године.